برای ارسال کالا از چین به دبی چهار روش وجود دارد که از جمله این چهار روش می توان به مواردی چون روش هوایی فرودگاه به فرودگاه، روش هوایی درب به درب، روش دریایی بندر به بندر و روش دریایی درب به درب اشاره کرد. که از جمله این چهار روش، روش ارسال کالا به صورت دریایی هزینه های مقرون به صرفه ای دارد اما نکته ی مهمی که وجود دارد این است که از روش ارسال کالا به صورت درب به درب چه به روش هوایی باشد و چه به روش دریایی برای ارسال کالاهای غیر تجاری که افراد عادی اقدام به خرید آن ها کرده اند؛ استفاده می شود و نیازی به عبور کالاها از گمرک و انجام فرایند ترخیص کالا نمی باشد.