در پست اکسپرس برای محاسبه ی وزن حجمی بسته های پستی باید بزرگ ترین طول، بزرگترین عرض و بزرگترین ارتفاع بسته پستی را در یکدیگر ضرب کرده و عدد به دست آمده را بر عدد ۶۰۰۰ تقسیم کنید. نکته ای که در رابطه با به دست آوردن وزن حجمی باید به آن توجه شود این است که ابعاد اضلاع استفاده شده در فرمول وزن حجمی باید بر اساس سانتی متر باشد تا عدد به دست آمده درست باشد. از وزن حجمی بسته های پستی برای محاسبه ی هزینه ی بسته استفاده می شود و آن را نسبت به وزن حقیقی مقایسه می کنند و هر کدام بیشتر بود به عنوان یکی از معیار های محاسبه هزینه پست استفاده می شود.