هزینه های صادرات بار با استفاده از روش حمل و نقل هوایی به وزن محموله صادراتی و همچنین مسافت بین کشور مبداء و کشور مقصد بستگی دارد. در روش حمل و نقل هوایی برای محاسبه ی وزن محموله صادراتی ابتدا وزن حقیق محموله را با استفاده از وزن کردن به دست می آورند، سپس وزن حجمی محموله را با استفاده از ضرب کردن سه بعد طول، عرض و ارتفاع بیرونی کالا ( بر حسب سانتی متر )در یکدیگر و تقسیم آن بر عدد ۶۰۰۰ به دست می آورند. در صورتی که کالاها از یک نوع و در تعداد بیش از یکی باشند تعداد کالا ها نیز در ابعاد ضرب می شود و در صورت متفاوت بودن کالاها وزن حجمی برای تک تک کالاهای محموله محاسبه و سپس با یکدیگر جمع می شوند. پس مقایسه آن با وزن حقیقی و حجمی هر کدام سنگین تر است در محاسبه هزینه استفاده می شود.