یکی از مهم ترین فعالیت های تجاری – اقتصادی هر کشور که سود زیاد و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد مربوط به صادرات کالا می باشد. صادرات کالا از جمله فعالیت های تجاری بین المللی است که در طی آن تاجران و بازرگانان به خروج کالا از کشور و وارد کردن ارز به داخل کشور می پردازند. به عبارت دیگر و بر اساس تعریفی که گمرک جمهوری اسلامل ایران از صادرات کالا ارائه کرده است صادرات کالا به معنی خارج کردن کالا و محصولات از قلمرو گمرکی کشور تولید کننده می باشد که با رعایت قوانین مربوط به صادرات و واردات همراه است. صادرات گمرک به دو نوع موقت و قطعی دسته بندی می شود.