امروزه یکی از روش هایی که برای جابه جایی کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد استفاده از روش های پستی می باشد که با توجه به خدمات گوناگونی که از طرف اداره پست به مراجعین ارائه می گردد انواع روش های پستی و خدماتی که تحت عنوان روش انتخابی ارائه می شود متفاوت است که یکی از آن روش ها پست اکسپرس می باشد. در این روش پستی کالاهای پست شده در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به فاصله دو نقطه مبداء و نقطه مقصد به گیرنده تحویل می گردد و در حین انتقال کالا به دقت از کالاها مراقبت می شود و کالاهای پستی به طور کامل در حین انتقال تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. از این رو پست اکسپرس یکی از پر طرفدار ترین روش های پستی است.