در داخل گمرک برای بازرسی کالاهای وارداتی و مطابقت آن ها با قوانین واردات و صادرات و در نهایت تایید آن ها مسیر گمرکی وجود دارد. کارشناسان گمرک برای این که مشخص نمایند کالاهای وارداتی برای بازرسی باید کدام یک از سه مسیر گمرکی را که شامل مسیر های سبز، زرد و قرمز می باشد را طی کنند از مدارک مربوط به اطلاعات کالاها کمک می گیرند. مسیر سبز گمرکی مسیری است که کالاها در آن به صورت اجمالی و تنها مدارکشان مورد بازرسی قرار می گیرد، مسیر زرد گمرکی مسیری است که کالاها در آن تنها باید از طریق آزمایش مورد بررس قرار گیرند، اما مسیر قرمز گمرکی مسیری است که کالاها درون آن از حساسیت بالایی برخوردار هستند و باید از هر دو طریق بازرسی مدارک و آزمایش کالا مورد بررسی قرار بگیرند تا استاندارد بودن و مطابقت آن ها با قوانین گمرکی و مدارک ارائه شده توسط تاجر تایید شود.