فرایند منبع یابی و سورسینگ کالا امری مهم می باشد که باید با دقت انجام شود و در طی این فرایند افرادی که به انجام منبع یابی می پردازند باید مراحل خاصی را به ترتیب پشت سر بگذارند تا نتیجه ی درستی را به دست آورند. از جمله مراحلی که در فرایند سورسینگ کالا جهت منبع یابی باید پشت سر گذاشت می توان به مواردی چون ۱- درک نیاز های بازار های داخلی کشور ۲- شناخت درست بازار عرضه کالا ۳- ایجاد یک استراتژی درست جهت منبع یابی ۴- انتخاب یک روش مناسب برای منبع یابی ۵- انتخاب یک فروشنده مناسب و روش درست مذاکره با او ۶- اجرای روش ها و استراتژی های انتخاب شده و به دست آوردن نتیجه اشاره کرد. تاجران برای این که بتوانند مرحله منبع یابی را در روند واردات کالا به درستی پشت سر بگذارند می توانند این کار را به کارشناسان مجموعه 2درب واگذار کنند.