تاجران در انتخاب روش حمل و نقل کالاها تجاری خود از کشور مبداء به سمت کشور مقصد مجاز به انتخاب می باشند اما باید به عوامل مختلفی توجه کنند و با توجه به این عوامل دست به انتخاب روشی درست برای حمل و نقل کالاهای خود بزنند. برای حمل کالاها از کشور چین به سمت دبی دو روش وجود دارد، یکی روش حمل و نقل هوایی و دومی روش حمل و نقل دریایی است. تاجران با توجه به عواملی چون فاصله دو کشور، زمانی که برای تحویل گرفتن کالا دارند، امکاناتی که کشور مقصد برای دریافت کالاها دارد از جمله اسکله تجاری، فرودگاه و …. ، حساسیت کالا، ارزش کالاها و … روش حمل و نقل را انتخاب می کنند. کالاهای ارسالی به چهار روش فرودگاه به فرودگاه، بندر به بندر، درب به درب به روش هوایی و درب به درب به روش دریایی از چین به دبی ارسال می شوند.