برای دریافت کد IRC به مدارک مختلفی نیاز است که تاجران باید نسبت به تهیه تمامی مدارک مورد نیاز اقدام نمایند در غیر این صورت روند دریافت کد IRC لغو خواهد شد همچنین مدارک مربوط به هر محصول نیز متفاوت است که در هنگام درخواست کد IRC با توجه به نوع محصول مشص می شود. از جمله مدارک مورد نیاز برای دریافت کد IRC مربوط به محصولات آرایشی – بهداشتی می توان به مواردی چون دریافت کد GTIN برای هر کدام از کالاها، بروشور و راهنمای کالاها، تصویر هر محصول خارج از بسته بندی، گواهی مربوط به آنالیز شیمیایی، میکروبی و … محصول، گواهی رسمی نام تجاری محصول، طرح اولیه و نهایی بسته بندی محصول، تعیین CAS Number برای تک تک افزودنی های به کار برده شده در محصول و …. اشاره کرد.