کانتینر ها از مهم ترین ابزار ها درصنعت حمل و نقل کالا هستند. که در همه روش های حمل و نقل علی الخصوص در روش حمل و نقل دریایی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند. امروزه انواع مختلفی از کانتینر ها بر اساس نیاز های صنعت حمل و نقل طراحی و تولید شده است که از هر کدام از آن ها برای جابه جایی کالایی خاص استفاده می شود. از جمله کانتینر هایی که به طور متداول و رایج در صنعت حمل و نقل کالا با کشتی از آن ها استفاده می شود می توان به ۵ مورد از آن ها که شامل ۱- کانتینر های معمولی یا جنرال کانتینر که ساده ترین شکل کانتینر هستند، ۲- کانیتر ارتفاع بلند، ۳- کانتینر یخچال دار، ۴- کانتینر های دو درب که هر کدام از درب ها در دو سر کانتینر قرار دارد و جهت بارگیری و تخلیه سریع طراحی شده است و ۵- کانتینر بدون سقف و روباز اشاره کرد.