برای درخواست مجوز در سامانه جامع تجارت افراد باید ابتدا وارد سامانه جامع تجارت شوند. ورود به این سامانه نیاز به ایجاد حساب کاربری دارد پس در صورت نداشتن حساب کاربری با استفاده از اطلاعات خواسته شده حسابی برای خود ایجاد کنید. با ورود به این سامانه به ترتیب گزینه های عملیات گمرکی، واردات کالا و مدیریت مجوز های ترخیص کالا را انتخاب کنید، گزینه افزودن درخواست مجور را انتخاب کنید، شماره سریال اظهار نامه خود را جهت استعلام وارد کنید، در صورت موفقیت آمیز بودن استعلام درخواست مجوز ترخیص برای اظهار نامه مربوطه با شرایط ثبت اولیه ایجاد می شود، گزینه استعلام ضوابط را انتخاب کنید، اکنون با توجه به مراحل طی شده و ضوابط مربوط به کالاهای اظهارنامه یکی از سه حالت عدم نیاز به صدور مجوز، رد شده در استعلام و یا نیازمند مجوز ایجاد می شود.