زمانی که به عنوان یک تاجر روش حمل بار هوایی را برای جابه جایی کالاها خود انتخاب می کنید باید برای به دست آوردن هزینه ای که برای این جابه جایی متحمل می شوید وزن حقیقی و وزن حجمی کالاهای خود را به دست آورید، هر کدام عدد بیشتری را نشان دهد معیار محاسبه هزینه جابه جایی می باشد. علاوه بر این مسئله فاصله بین دو کشور مبداء و مقصد نیز بر میزان هزینه جابه جایی تاثیر گذار می باشد. در صورتی که قصد دارید به طور دقیق از این هزینه حمل بار هوایی در کشور های مختلف اطلاع پیدا کنید می توانید به کارشناسان ما در مجموعه 2درب مراجعه نمایید.