کانتینر ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از انواع آن ها برای استفاده در شرایطی خاص و برای جابه جایی کالایی خاص طراحی و تولید شده است. استفاده از انواع کانتینر ها تنها به استفاده در روش حمل دریایی مختص نمی شود بلکه از کانتینر ها در دیگر روش های حمل و نقل هوایی و زمینی نیز استفاده می شود. از جمله کانتینر هایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند می توان به مواردی چون، کانتینر های معمولی یا جنرال کانتینر، کانتینر تاشو یا کانتینر تخت، کانتینر بدون سقف یا رو باز، کانتینر دو در، کانتینر ارتفاع بلند، کانتینر پهلو باز، کانتینر یخچالی، کانتینر عایق دار،کانتینر مخزن دار و … اشاره کرد.