تعیین زمان دقیق رسیدن بسته های پستی به دست گیرنده به عوامل مختلفی بستگی دارد که این روند در رابطه با پست اکسپرس که از سرع ترین روش های پستی به شمار می آید نیز مستثنا نمی باشد به طور مثال در رابطه با عامل فاصله، بسته های پستی در استفاده از روش پست اکسپرس داخلی سریع تر از بسته های پستی که با روش پست اکسپرس بین المللی ارسال می شوند به دست گیرنده خواهد رسید اما به طور کلی این گونه می توان گفت که در شرایط عادی بین ۳ تا ۵ روز زمان می برد تا بسته های ارسال شده با روش پست اکسپرس به دست گیرنده برسد.