یکی از دغدغه هایی که اکثر تاجران در هنگام انتخاب روش حمل و نقل کالاهای تجاری خود در معاملات بین المللی با آن رو به رو هستند مربوط به مدت زمانی است که طول می کشد تا محموله ی خود را در مقصد تحویل بگیرند. در رابطه با حمل بار زمینی مدت زمان حمل کالاها نه سرعت روش حمل بار هوایی می باشد و نه به کندی روش حمل بار دریایی، بلکه سرعت انتقال در این روش مابین سرعت انتقال در دو روش دیگر است. در حمل بار زمینی مسافت بین دو کشور مبداء و مقصد، عواملی چون ترافیک، تصادفات، شرایط جوی و آب و هوایی و غیره بر روی مدت زمان حمل کالاها از نقطه ای به نقطه ی دیگر اثر گذار است و باید در محاسبه ی این زمان عوامل فوق را در نظر گرفت.