زمانی که تاجران برای حمل و نقل کالاهای خود روش حمل بار هوایی را انتخاب می کنند بر اساس وزن کالاهای خود باید هزینه ی حمل و نقل را بپردازند. روش کار به این صورت است که کالاها یک بار بر اساس وزن حقیق و بار دیگر بر اساس وزن حجمی مورد بررسی قرار می گیرند و هزینه حمل و نقل بر اساس وزن بیشتر محاسبه می شود. روش محاسبه وزن حجمی به این صورت است که ابعاد بزرگترین طول، عرض و ارتفاع کالا در یکدیگر ضرب، سپس در صورت یکسان بودن تمامی کالاهای محموله حاصل در تعداد کالاها ضرب و حاصل ضرب نهایی به دست آمده بر عدد ۶۰۰۰ تقسیم می شود تا وزن حجمی کل محموله به دست آید. در این روش محاسبه اضلاع به کار برده شده باید بر حسب سانتی متر در فرمول وزن حجمی به کار گرفته شوند تا جواب به دست آمده درست باشد.